De missie en visie van onze school

Onze kijk op het onderwijs

Missie

Op Oleanderhof willen we kinderen van 2-12 jaar goed onderwijs geven passend bij de huidige tijd. We geven dit onderwijs vanuit een christelijke identiteit en zien daarbij de Bijbel als Gods Woord zoals mede vertolkt wordt in de Drie formulieren van Enigheid. De Bijbel leert ons over de Liefde van God , de verhouding tot onze naaste en onze verantwoordelijkheid voor de schepping. We willen kinderen een veilig en positief klimaat bieden waarin respect en waardering heel belangrijk zijn , zonder onderscheid naar ras, geloof of sekse.

 • Oleanderhof kent een open toelatingsbeleid waarbij als voorwaarde wordt gesteld dat ouders de grondslag en doelstelling van de school worden onderschreven of gerespecteerd. Vanuit onze identiteit willen wij dat de kinderen zich op alle terreinen kunnen ontwikkelen tot weerbare en mondige mensen waarbij rekening wordt gehouden met de aard, aanleg, tempo en ontwikkelingsniveau van het kind.
 • Wij hebben, binnen het jaarklassensysteem, aandacht voor het individuele kind en gaan daarbij uit van Passend Onderwijs.
 • Ons doel is de kinderen cognitief en sociaal zo te laten ontwikkelen dat ze door kunnen stromen naar een voor hen passende vorm van vervolgonderwijs.
 • We willen dat kinderen zich op alle gebieden kunnen ontwikkelen maar vinden taal en rekenen van groot belang. Verder hechten we veel waarde aan het opvoeden van de kinderen tot volwaardige en respectvolle burgers.
 • Ons uitgangspunt is : “Elk kind telt”.

Visie

In onze visie geven we aan hoe we ons onderwijs willen vormgeven. De beschreven uitgangspunten beschouwen we als kwaliteitscriteria waaraan we ons onderwijs in de komende periode willen toetsen.

Visie op levensbeschouwelijke identiteit

Het functioneren als christelijke school vindt plaats tegen de achtergrond van een christelijke visie op de mens en maatschappij, toegepast op de jonge mens in de leeftijdsperiode van 4 t/12 jaar. In onze visie stelt de Heere God ons verantwoordelijk voor wat wij doen. Daarbij staat voorop het grote gebod dat Jezus Christus ons gegeven heeft: “God lief te hebben boven alles en de naaste als ons zelf”. Het gaat daarbij om de verantwoordelijkheid die wij hebben voor onszelf, de medemens en de aarde, onze leefomgeving. Dit is nader uitgewerkt in de Identiteitsnota Oleanderhof.

Visie op pedagogisch didactische identiteit

De leerkrachten op Oleanderhof zijn vertrouwd met de leefwereld van de basisschoolkinderen, hun basisbehoeften, hun verwachtingen en weten daarmee om te gaan. Tevens zijn ze bekend met het globale verloop van de sociaal-emotionele en morele ontwikkeling van basis-schoolkinderen. Ze hebben zich ontwikkelings- en opvoedingstheorieën van het jonge en oudere kind eigen gemaakt. Wij werken in de groepen 1 en 2 met een combinatie van ontwikkelings- en ervaringsgericht onderwijs. Vanaf groep 3 wordt er steeds meer programmagericht onderwijs gegeven. Wij werken met een jaarprogramma, dat wordt getoetst met methodegebonden toetsen. Voor diverse leergebieden zijn Cito-toetsen ingevoerd (LVS). Bij ons lesgeven gaan wij uit van de gehele groep, vervolgens wordt gedifferentieerd in instructie en lestaak. Ongeveer 50% van de lestijd wordt besteed aan instrumentele vaardigheden. De overige tijd wordt besteed aan brede ontwikkelingsbevorderende activiteiten, creatieve vorming en expressie.

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische zin, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs.
 • onderwijs op maat geven: differentiëren.
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend).
 • een kwaliteitsvolle instructie verzorgen.
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken.

Visie op onderwijs

Binnen Oleanderhof realiseren wij een professionele onderwijscultuur. Wij denken vanuit kansen. Vertrouwen, verantwoordelijkheid en verbeeldingskracht zijn daarbij het uitgangspunt om te komen tot een organisatie, die kwalitatief goed onderwijs levert. Wat vinden wij belangrijk:

 • We willen onze leerlingen een rijke, uitdagende leeromgeving bieden waarin we handelings- en opbrengstgericht werken. De cyclus van waarnemen, via begrijpen en plannen naar handelen is leidraad.

Wij stemmen af op de onderwijsbehoefte van alle leerlingen in het kader van passend onderwijs. Hiermee bedoelen we niet alleen kinderen met een ontwikkelingsachterstand.

Het onderwijs op Oleanderhof bereidt kinderen voor op de maatschappij van morgen. Dit betekent dat wij kinderen vaardigheden leren om in de 21ste eeuw te participeren. Het gaat hierbij om vaardigheden zoals creatief denken, samenwerken, probleemoplossend denken e.d. Mei 2022 hebben we een ouderavond gehad waarbij we ouders hebben geïnformeerd over het unit onderwijs op Oleanderhof m.i.v. schooljaar 2022-2023. Met het unitonderwijs denken wij nog beter tegemoet te komen aan de onderwijsbehoeften van kinderen en aan de diversiteit in ontwikkeling. Via deze link https://www.onzewijs.nl/media/...kunt de brochure over het unitonderwijs lezen.

Visie op opbrengsten van het onderwijs

Verschillen tussen leerlingen zijn vanzelfsprekend. Afstemming van het onderwijs op onderwijs-behoeften van leerlingen is dan ook noodzakelijk. Inspelen op verschillen vraagt om een handelingsgerichte werkwijze en overzichtelijk organisatie: We werken via het model Handelings Gericht Werken (HGW).

Hoge opbrengsten realiseren wij door te werken met leerlijnen en tussendoelen en een planmatige werkwijze t.a.v. analyseren van resultaten en plannen van gerichte vervolgacties. Hierbij hanteren wij werkwijzen die bewezen effectief zijn (evidence-based)

Naast rekenen en taal bieden zijn wij ook gericht op brede talentontwikkeling. Dit is zichtbaar in ons aanbod.

Visie op schoolklimaat

Een veilig schoolklimaat is de basis voor leren en ontwikkelen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor leerkrachten, leerlingen en ouders. Sociale veiligheid is dan ook een specifiek aandachtspunt. Wij zorgen voor een duidelijke structuur, waarin regels en afspraken belangrijk zijn. Elke kind telt op Oleanderhof en het welbevinden is een verantwoordelijkheid van het hele team.

Visie op maatschappelijke positionering

In het belang van onderwijs en ontwikkeling van onze kinderen zoeken wij samenwerking met andere organisaties om dit te versterken. In dit kader werken we samen met kinderopvang, sportverenigingen en andere scholen op het dorp en binnen Onze Wijs.

Goede samenwerking en afstemming met ouders vinden wij belangrijk.

Daarnaast willen wij kinderen bewust maken van hun verantwoordelijkheid voor de maatschappij en omgeving. Hierbij zijn de volgende uitgangspunten van belang:

 • de leerling zichzelf mag zijn, maar hierbij rekening houdend met de ander;
 • de leerling opgroeit in deze wereld, waarin hij of zij ook voor de ander bezig is;
 • wij het kind vertrouwd maken met onze multiculturele samenleving;
 • wij ervan uitgaan dat de aarde voor alle mensen is, die wij met en voor elkaar moeten onderhouden.

Visie op professionele cultuur

Ons onderwijs krijgt vorm door de manier waarop we samenwerken. Daarom stellen we hieraan hoge eisen.

De samenwerking in het team is professioneel. Dit betekent dat er binnen een sfeer van veiligheid en vertrouwen wordt gesproken over wat beter kan én wat goed gaat, zonder dat daarbij persoonlijke relaties en de onderlinge samenwerking onder druk komen staan. De communicatie is open, efficiënt en gericht op het betrokken houden van alle teamleden.

Overleg is gericht op kwaliteitsverbetering. Groepsbezoeken, professionele feedback en maatjeswerk zijn vaste ingrediënten van onze samenwerking. Leren van elkaar staat hierin centraal. Iedere leerkracht voert jaarlijks een persoonlijk ontwikkelplan uit. We maken gebruik van schriftelijk vastgelegde afspraken waarmee we onze werkwijze toetsen. We willen de kwaliteit ook borgen.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs