Kiva

Voorkomen en bestrijden van pestproblematiek

We werken op Oleanderhof met de “antipest”methode KiVa. KiVa vindt dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd. KiVa wil hier samen met scholen aan werken. Daarvoor biedt KiVa een schoolbreed programma, gericht op positieve groepsvorming en het verbeteren van de sociale veiligheid. Binnen KiVa ligt de nadruk op de groep als geheel, en dus niet op individuen zoals pesters, slachtoffers, populaire kinderen of kinderen die weinig vriendjes en vriendinnetjes hebben. Vandaar het motto: samen maken we er een fijne school van! KiVa is het eerste en enige programma in Nederland op het gebied van sociale veiligheid en pesten waarvan wetenschappelijk is bewezen dat het werkt! Uit onderzoek blijkt onder meer dat op KiVa-scholen:

 • kinderen zich prettig en veilig voelen en dat er aanzienlijk minder wordt gepest (63% afname);
 • kinderen meer positieve relaties hebben, zich beter kunnen inleven en sociaal vaardiger zijn;
 • kinderen samen problemen oplossen en er minder ruimte wordt ingenomen door (groeps)problemen;
 • er een beter leerklimaat is dat zorgt voor betere leerprestaties;
 • leerkrachten beter en positiever worden beoordeeld door kinderen.
KiVa is een Fins woord en betekent leuk of fijn. Kiusaamista Vastustavat
Het is ook een afkorting voor de Finse zin: Leuke school zonder pesten.

Hoe werkt KiVa in het kort:

 1. Preventieve groepslessen
  Lessen met thema’s zoals groepsdruk, communicatie, respect en (het herkennen, oplossen en voorkomen van) pesten. In de lessen wordt gewerkt aan de kennis, vaardigheden en houding van leerlingen ten aanzien van pesten. Er wordt gewerkt aan groepsvorming en het bieden van een veilige leeromgeving. Leerlingen en leerkrachten wordt inzicht gegeven in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten en andere groepsproblemen. Mocht er ondanks de preventieve lessen toch een melding van pesten komen bij de leerkracht van de groep of bij het KiVateam dan komt het KiVa team in actie. Hierin zitten 3 leerkrachten. Zij zullen de melding bespreken in hun team, het “gepeste kind” spreken en meestal zal er dan in de groep een curatief gesprek worden gevoerd.
 2. Curatieve gesprekken
  Hierbij wordt het pestprobleem benoemd en leren de kinderen dat ze allemaal een aandeel hebben in het functioneren van de groep en hoe ze kunnen bijdragen aan het welbevinden van een individuele leerling. Dit gesprek kan alleen als het “gepeste kind” hiermee akkoord gaat! Van het curatieve gesprek worden alleen de ouders van “het gepeste kind” op de hoogte gebracht en gehouden. Belangrijk is bij dit gesprek dat er geen daders worden aangewezen en ook geen straffen worden uitgedeeld. Mocht het curatieve gesprek (dit wordt max. 2x in de groep gedaan) geen gewenst effect hebben (ervaring van andere scholen leert dat dit vaak wel een positief effect heeft) dan volgt er een andere aanpak n.l. de steungroepaanpak.
 3. Steungroepaanpak
  Hierbij wordt er een groepje rond “het gepeste kind” gemaakt waar zowel de pester(s), de vriend(en) als de buitenstaanders in zitten. (5 a 6 kinderen) Ieder kind moet bij deze aanpak iets concreets benoemen wat ze voor “het gepeste kind “gaan doen. Deze groep komt 2 a 3 x bij elkaar. Mocht ook dit niet leiden tot stoppen van het pesten dan wordt de herstelaanpak opgestart.
 4. Herstelaanpak opgestart
  Nu worden de ouders van de pester(s) ook geïnformeerd en wordt er een plan van aanpak gemaakt waarbij gesteld wordt : pesten moet stoppen. In het uiterste geval kan het leiden tot schorsing van de pester(s). Natuurlijk hopen wij dat het zover nooit hoeft te komen.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs