Onze School

Ouders

Ouders, kinderen en leerkrachten hebben op verschillende manieren inspraak.

Medezeggenschapsraad
Op onze school is een Medezeggenschapsraad (MR) actief. Dit is het officiële inspraakorgaan voor ouders en leerkrachten ten aanzien van het reilen en zeilen van de school.

In de MR hebben twee ouders en twee leden van het schoolteam zitting. De oudergeleding wordt gekozen door ouders. De teamleden worden aangewezen door het team. In de medezeggenschapsraad legt de schoolleiding verantwoording af voor het gevoerde beleid.

jaarverslag MR Oleanderhof 2018-2019

Jaarverslag MR Oleanderhof 2017_2018

Ouderraad
Op onze school is ook een Ouderraad actief. Hierin zijn ouders vertegenwoordigd, die allerlei hand- en spandiensten verrichten ten behoeve van de school. De Ouderraad denkt en organiseert onder andere mee met de kerstviering, Sinterklaas, de Boekenweek, het Paasontbijt, de ouderavond en schoolreisjes en met minder structurele activiteiten.

Een onmisbare ondersteunende groep ouders! Daarnaast kan de Ouderraad een belangrijke rol spelen bij het vergroten van de betrokkenheid van de ouders bij de school. Lijkt dit ook iets voor u en wilt u zo een steentje bijdragen, neemt u dan gerust contact op.

Schoolcommissie

De schoolcommissie bestaat uit 5 tot 7 ouderleden en het managementteam. De oudergeleding wordt gekozen uit en door de ouders die  de statuten en grondslag van de stichting en de school onderschrijven.

De schoolcommissie heeft tot taak de lijnen naar de bestuurder en de ouders zo kort mogelijk te houden. Verder heeft de commissie gemandateerde taken toegewezen gekregen. Enkele belangrijke zijn

  1. het mede zorg dragen voor het beheer van het schoolgebouw;
  2. bewaking van de identiteit van school;
  3. betrokkenheid bij selectie van kandidaten in geval van vacatures;
  4. beheren van het schoolfonds;
  5. gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen naar de bestuurder.

Identiteitsnota Oleanderhof


Heeft u vragen over de Medezeggenschapsraad, Schoolcommissie of de ouderraad ,neemt u dan gerust  contact met ons op .

Protocollen :

Veiligheid en sociaal beleid Oleanderhof